3 pyçakly bir monitor

Gysga düşündiriş:

Eliňizdäki görnükli ýerine ýetiriş.Ygtybarly ýerine ýetirişiň wariant däl-de, zerurlykdygyny bilýäris.Adaty we kyn intubasiýa üçin howa ýoluny göz öňüne getirmek barada aýdylanda, size her gezek bagly bolup biljek gural gerek.“King Vision” wideo laringoskopy, garaşýan zatlaryňyzy göz öňünde tutup döredildi.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Eliňizdäki görnükli ýerine ýetiriş.Ygtybarly ýerine ýetirişiň wariant däl-de, zerurlykdygyny bilýäris.Adaty we kyn intubasiýa üçin howa ýoluny göz öňüne getirmek barada aýdylanda, size her gezek bagly bolup biljek gural gerek.“King Vision” wideo laringoskopy, garaşýan zatlaryňyzy göz öňünde tutup döredildi.

Pyçaklar bir gezek ulanylýar, bu haç hapalanmak howpuny ýok edýär.

Iň gowy görýän usulyňyza we howa ýolunyň çylşyrymlylygyna baglylykda “King Vision” iki sany pyçak görnüşine eýe.ET turbasyny ugrukdyrmak üçin stiliň ulanylmagyny talap edýän adaty pyçak.Beýleki saýlaw, ET turbasyny pyçak bilen ugrukdyryp boljak kanally pyçak.

Mole wideo laringoskopy ýumşak dokumalaryň manipulýasiýasyny azaltmak bilen ses aragatnaşygynyň ýokary hilli şekilini üpjün edýär.

Bir pyçakly-üç pyçakly- (1)
Bir pyçakly-üç pyçakly- (3)

Spesifikasiýa

El götermek
Ekranyň üstünden geçmejek ajaýyp agyrlyk merkezi bilen ýeňil we saklamak aňsat.Palto jübiňize sygmak üçin amatly ýatak bilen gidýän ýeriňize gidýär

Uly dereje aýlanyşy
Näsagyň haýsy görnüşine garamazdan, indi intubasiýa maksadyňyza islendik tarapdan ýakynlaşyp bilersiňiz, sebäbi monitor ýoldan çykyp bilýär we aňsat girip bilýär.

Dumanlylyga garşy akylly - Öňünden gyzdyrmak hökman däl
Derrew duman garşy tehnologiýa, kanalyň diňe bir pyçagyň ujy däl-de, tutuş kanaldan duman bolmagyndan saklaýar, netijede intubasiýa wagtynda elmydama ýokary hilli bolýar.

Aýryp, bilelikde yzyna getiriň
Easyeňil arassalamak we dezinfeksiýa etmek üçin aýrylýan tutawaç

Bir pyçakly-üç pyçakly- (2)
Bir pyçakly-üç pyçakly- (11)

  • Öňki:
  • Indiki: