Anesteziýa wideo laringoskopynyň aýratynlyklary haýsylar?

Lukmançylyk tehnologiýasynyň çalt ösmegi bilen köp sanly iri umumy hassahanalarda we gulak, burun we bokurdak hünärmen hassahanalary wideo laringoskop önümlerine, wideo şekil ekrany (öý eýesi), laringoskop, birleşdiriji kabel, zarýad beriji bilen anesteziýa ulanylar. iş ulgamyndan düzülen, agyz boşlugynyň içki keşbini aç-açan görkezip bilýär, işleýiş usuly ýönekeý, ownuk zeper. Soňra bolsa, anesteziýa wideo laringoskopynyň aýratynlyklary haýsylar? Anesteziýa wideo laringoskopynyň aýratynlyklary nämeler?

Anesteziýa wideo laringoskopynyň aýratynlyklarynyň birneme aç-açan, iş usulynyň ýönekeý we öwrenmek aňsatdygyny, trakeal intubasiýa zeperiniň kiçidigini, operasiýa usulynyň ýönekeýdigini, ulanylýan materialyň duman garşy ýörite bejeriş materialydygyny däl-de, eýsem Dem alyş ýollary bilen daşarky gurşawyň arasyndaky temperatura tapawudyna täsir etmek aňsat, trakeal intubasiýanyň üstünlik derejesini ýokarlandyryp biler, has doly gorag kamerasy we süýümli optiki kabel, enjam ykjam we ykjam, tutawaçly, has spekulum we linza Iki gezek duman garşy, enjamy açmak üçin garaşmagyň zerurlygy ýok, ses we wideo maglumatlaryny aňsatlyk bilen saklap, surata, wideo, açar wyklýuçateline ýetip biler.

Adaty adaty laringoskop bilen deňeşdirilende, anesteziýa wideo laringoskopy, yşyklandyryş enjamynyň zynjyr kontaktlary bolmazdan döredilip, aragatnaşygyň näsazlygyny azaldyp biler.Şol bir wagtyň özünde, anesteziýa wideo laringoskop önümleri ýokary öndürijilikli ýokary kuwwatly zarýad berilýän litiý batareýasyna eýedir, köplenç 4 sagat üznüksiz ulanylyp bilner, haç ýokançlygynyň öňüni almak üçin ygtyýaryňyzdaky spekulumyň dürli aýratynlyklary bar.

Anesteziýa wideo laringoskopynyň aýratynlyklary näme, aýdyň düşünýärsiňiz, şeýlemi?Umuman aýdanyňda, anesteziýa wideo laringoskopynyň öndürijilik artykmaçlyklary has düşnüklidir, enjam kiçi we göçme, has ýokary piksel we ýokary kesgitleme, esasanam duman garşy goşa goşa linzalar, gysga ýük wagty, trahaýa az zyýan, has uzak hyzmat ediş möhleti, bir gezek ulanylýan çäkler.

b086a422


Iş wagty: 16-08-22