Laryngoskopiýa dezinfeksiýa nädip etmeli?

1-nji sorag Dezinfeksiýa akymynyň diagrammasy: laringoskop

1. Näsag bilen aragatnaşyk saklamak üçin laringoskopy çykaryň.Soň bolsa derrew çygly doka bilen süpürmäge synanyşyň.

2. Ora-da laringoskopy we esbaplary arassalaýyş tankyna, esasanam düýpli arassalamak üçin akýan suwuň düýbüne salyň.Doka arassalamak üçin goşmaça çykdajy bolmaly.

3. Şun ýuwulmagy täze topar tarapyndan täze dezinfeksiýa edilmeli.

4. Ora-da gury laringoskop esbaplaryny, düwmelerini we klapanlaryny az ferment ýuwujy serişdesi bilen 5-10 minut çümdüriň.

5. Umuman alanyňda, ferment erginini aýyrmak we turbadaky kirleri az bolmaz ýaly, her turbany şpris suw ýaragy bilen gowy ýuwuň, ikisi hem birmeňzeş.

6. Laryngoskopyň daşky ýüzüni wagtal-wagtal ýuwuň we turbalarda ulanylýan suwy aýyrmak üçin turbalary 50 ml şpris bilen ýuwuň.

7. drya-da gury, soňra laringoskopy 2% glutaraldegid bilen dezinfeksiýa bankasyna salyň (soň hemmesini dezinfeksiýa erginine we her bir orifise batyryň.

2-nji sorag: laringoskoplary dezinfeksiýa etmek üçin haýsy dezinfeksiýa ulanylýar?

1. Aýyrmagy we arassalamagy bahalandyrmak üçin dezinfeksiýa bejergisinden öň ulanylandan soň laringoskopy dezinfeksiýa ediň.

2. surfaceer ýüzüni arassa çygly doka bilen süpüriň, çyranyň içki gatlagyny gury saklaň we göni suw bilen ýuwmagy gadagan ediň.

3. arassa suwuň aşagyna goýlan, ownuk ýumşak nurbat ýa-da pagta süpürgiç bilen çalyň.Dikişi arassalamak diňe bir zerur ýa-da islenýän zat däl, tikişiň arassa bolmagyny üpjün etmek üçin zerur bolanda ýuwujy serişdäni hem ulanmaly.

4. 30% alkogol bilen 75% dezinfeksiýa ediň.

5. specialörite ýokanç keselleri 1000 mg / L täsirli hlor bilen 30 minutlap dezinfeksiýa erginine siňdirmeli, soňra suw bilen ýuwmaly we guradylan ýa-da arassa mata bilen süpürmeli.

6. Arassa ellikleri çalşyň we çyranyň üstündäki ähli bölekleri ýelmeýän dezinfeksiýa ergini ýa-da doka bilen süpüriň.

7. Şepagat uýalary, ýörite ýokanç hassalar üçin geýim kody maska, gorag äýnegi we beýleki gorag eşikleri geýmeli.

b9c9890a


Iş wagty: 16-08-22