Wideo laryngoskopiýanyň hirurgiki şertde göni laringoskopiýa garşy ulanylyşynyň ykdysady derňewi

HABARLAR1

Abstrakt

Maksady: Göni laringoskopiýa (DL) bilen deňeşdirilende, wideo laringoskopiýa (VL) adaty we kyn howa ýollarynda kliniki peýdalary hödürleýär.Adaty trakeal intubasiýa üçin DL bilen DL-iň saglyk ykdysady peýdasy näbelli bolup galýar.Materiallar we usullar: Bu derňew, umumy hassahana çykdajylaryny, hassahanada bolmagyň dowamlylygyny (LOS), operasiýadan soňky intensiw terapiýa bölümini (ICU) kabul etmegi we prosessual baglanyşykly kynçylyklary öz içine alýan VL we DL saglyk ykdysady netijelerini deňeşdirdi.Netijeler: VL hassalary stasionar çykdajylaryny arzanladylar (sekiz esasy anyklaýyş kategoriýasynda [MDC] ABŞ-nyň 1144–5891 ABŞ dollary);> Bäş MDC-de 1 günlük LOS azalmagy;Operasiýadan soňky ICU kabul etmegiň ähtimallygy azaldy (0.04–0.68) we üç MDC-de (0.43–0.90) dem alyş kynçylyklarynyň azalmagy.Netije: Wideo laringoskopiýa umumy çykdajylary azaldyp, LOS-y azaldyp, operasiýadan soňky ICU-a kabul etmek ähtimallygyny peseldip biler.

Abstrakt goýuň

Bu gözlegde, hassahananyň bahasynyň, hassahanada bolmagyň dowamlylygynyň, operasiýadan soňky kynçylyklaryň we näsaglaryň iki toparynyň arasynda operasiýadan soňky intensiw terapiýa bölüminiň (ICU) tapawudyny deňeşdirdik.Näsaglaryň iki topary hem hirurgiki amal üçin hassahana ýerleşdirildi we azyndan 1 sagada umumy anesteziýa edildi.Operasiýa üçin anestezi bermezden ozal, anesteziolog hassany şemallaşdyrmak üçin näsagyň howa ýoluna turba salýar.Anesteziolog, turbanyň goýulmagyna kömek etmek üçin dürli laringoskop ulanyp biler.Laryngoskop görnüşini saýlamak enjamyň elýeterliligi, lukmanyň tejribesi, isleg we hassanyň lukmançylyk we fiziki ýagdaýy ýaly birnäçe faktorlara esaslanýar.Bu gözleg iki dürli laringoskoplara gönükdirilýär: wideo laringoskop we göni laringoskop.Wideo laringoskop ýa-da göni laringoskop alan hassalar aýratyn toparlara bölündi.Näsaglaryň bu iki toparynyň meňzeş ýaşy, jynsy we kesel şertleri bilen deňeşdirilendigine, keselhanalaryň şuňa meňzeş görnüşlerinde galandyklaryna we şuňa meňzeş amallaryň bardygyna göz ýetirdik.Göni laringoskop topary bilen deňeşdirilende, wideo laringoskop topary hassahananyň çykdajylaryny peseltdi (ABŞ-nyň 1144–5891 dollar azaldyldy), hassahanada bolmagyň iň azyndan 1 gün gysga bolmagy, ICU-nyň kabul ediliş derejesi peseldi we kynçylyklar az boldy.Bu gözleg, wideo laringoskopiýanyň saýlama hirurgiki amallar üçin göni laringoskopiýadan artykmaçlyk hödürleýändigini görkezýär.

b086a422

Abstrakt

Wideo laringoskopiýa hassahananyň bahasynyň peselmegi, galmagyň has gysga bolmagy, ICU-nyň kabul ediş derejesiniň pes bolmagy we göni laringoskopiýa bilen deňeşdirilende has az kynçylyklar bilen baglanyşykly.#Wideolaryngoskopiýa # saglyk ykdysadyýeti.

Laryngoskopiýa we trakeal turbanyň ýerleşdirilmegi seýrek, ýöne ähtimal agyr kynçylyklar bilen adaty proseduradyr.2010-njy ýylda ABŞ-da 15 million operasiýa wagtynda trakeal turbalaryň ulanylandygy çaklanyldy [1].Çylşyrymly we şowsuz intubasiýa, degişlilikde 6% -den we 0,3% -den az ýagdaýlarda ýüze çykýar we operasiýa otagynyň ýagdaýyna garanyňda gyssagly ýa-da reanimasiýa wagtynda ýüze çykýar [2,3].Incokançlyklary birneme pes bolsa-da, kyn we şowsuz intubasiýa bilen baglanyşykly kynçylyklar ýüze çykanda, yzyna gaýtaryp bolmajak we ölüme sebäp bolup biler [4].ABŞ-da geçirilen gözlegde, anesteziýa bilen baglanyşykly ölümleriň 2,3% -i şowsuz ýa-da kyn intubasiýa sebäpli ýüze çykdy [5].Netijede, trakeal inkubasiýanyň üstünligini we howpsuzlygyny ýokarlandyrmak üçin gowulaşmalary kesgitlemek hassahanalarda ileri tutulýar.

Wideo laringoskopiýanyň (VL) kliniki tejribä girizilmegi möhüm ösüşi görkezýär.Glotiki açyklyga gönüden-göni çemeleşmäge daýanýan göni laringoskopiýadan (DL) tapawutlylykda, VL gytaklaýyn çemeleşmäni ulanýar, glotiki açylyşy gowulaşdyrmak üçin pyçagyň ujundan şekilleri geçirýär.Köp gözlegler, VL-iň kyn intubasiýa ýagdaýyny azaldýandygyny we çak edilýän kyn howa ýollary bolan hassalar üçin has ýokarydygyny görkezdi [3].Howa ýollarynyň görkezmelerinde esasy intubasiýa usuly we DL şowsuz bolanda halas ediş usuly hökmünde VL ulanmak maslahat berilýär [6,7].Kyn intubasiýa hadysalarynyň köpüsi, ýeterlik baha berilmegine garamazdan garaşylmaýar [4,8,9].Şonuň üçin VL-ni birinji setir hökmünde ulanmagyň potensial gymmaty manyly çekişme bolup durýar [10–14].

Bu retrospektiv kohort barlagy, operasiýa otagynda hassalar toparynda DL bilen DL-iň kliniki we ykdysady netijelerini seljermek üçin geçirildi.Bu gözleg, ABŞ-nyň stasionar kabul edişleriniň her ýyl takmynan 25% -ini düzýän premýer-ministr saglygy goraýyş maglumatlar bazasyny ulandy.Köp hassany, hirurgiki amallaryň görnüşlerini we hassahananyň gurşawyny öz içine alýar, DL we VL ýaly dürli amallaryň netijelerini deňeşdirmek üçin baý çeşme edýär.Tapyndylar, VL-iň DL-den trakeal intubasiýa üçin esasy alternatiwa hökmünde seredilmelidigi barada pikir edýän kliniki lukmanlar üçin maglumat beriji bolup biler.

Materiallar we usullar

Okuw dizaýny

Premýer-ministr saglygy goraýyş maglumatlar bazasyndan 3 ýyllyk maglumatlary (2016–2018) ulanyp, retrospektiv synlaýyş toparyny geçirdik.Premýer-ministr saglygy goraýyş maglumatlar bazasy, ABŞ-nyň 46-njy bölüminiň 45-nji bölüminiň, esasanam 45 CFR 46.101 (b) (4) 45-nji Federal Düzgünnama Kodeksiniň görkezmesi boýunça institusional syn geňeşiniň gözegçiliginden boşadylýar.Saglyk ätiýaçlandyryşynyň ykjamlygy we hasabatlylyk kanunynyň gizlinlik düzgünine laýyklykda, “Ekspert kesgitlemek” usuly bilen 45 CFR 164.506 (d) (2) (ii) (B) başyna premýer-ministrden aýan edilen maglumatlar kesgitlenýär.

Koort saýlamak

Iň azyndan 1 sagat umumy anestezi we trakeal intubasiýa bilen stasionar ýagdaýda saýlama operasiýa edilen uly ýaşly hassalaryň hemmesi (n = 72,284,1-nji surat).1 sagat umumy anesteziýa zerurlygy, ownuk hirurgiki amallary başdan geçiren hassalary hasaba almazlyk üçin niýetlenipdi.Gyssagly ýagdaýlar we göwreli hassalar aýryldy, sebäbi kliniki çemeleşmeler we hassalaryň ýagdaýy saýlama hirurgiki ilatdan düýpgöter tapawutlanyp biler.Näsaglar diagnoz bilen baglanyşykly topara (DRG) esaslanyp 25 esasy anyklaýyş kategoriýasyna (MDC) bölünipdi.Iň soňky topara uly ýaşly saýlama hirurgiki hassalaryň 86,2% -ini düzýän MDC ilkinji onlugyna uly ýaşly hassalar girdi (n = 62,297 / 72,284,1-nji surat).

 

Surat 1. Näsaglary goşmagyň akym çyzgysy. Iň soňky hassalar toparyna gelmek üçin ulanylýan ölçegleri görkezýän diagramma.DL we VL toparlarynyň arasyndaky ululykdaky deňsizligi sazlamak üçin hassalar her MDC üçin 3: 1 nisbatynda DL: VL saýlandy, gulak, burun, agyz we bokurdak toparlarynyň kesellerinden we bozulmalaryndan başga. bu 2: 1 DL: VL gatnaşygy ulanyldy, sebäbi DL toparynda 3: 1 nisbatynda saýlamak üçin hassalar gaty azdy.

DL: Göni laringoskopiýa;MDC: Esasy kesel kategoriýasy;VL: Wideo laringoskopiýa.

Intubasiýa üçin ulanylýan laringoskopyň görnüşine esaslanyp, kohort DL we VL toparlara bölündi.Laryngoskopy (DL vs VL) kesgitlemek üçin zarýad baş faýlyndan açar söz gözlegi ulanyldy.Açar sözler öndürijiniň adynyň, pyçagyň ady, ululygy, görnüşi we 'wideo laringoskopiýa' ýa-da 'göni laringoskopiýa' we olaryň gysgaltmalary ()Goşmaça tablisa 1).Öwezini dolmak boýunça hünärmen açar sözleriň sanawyny gözden geçirdi we kategoriýalaşdyrmagyň takyklygyny tassyklady.Ulanylýan laringoskopiýanyň görnüşi barada hiç hili ýazgy bolmadyk hassalar DL toparyna bellendi.Bu, umumy anesteziýa hasabatynda DL-iň ýygy-ýygydan baglanýandygy sebäpli, ýerine ýetirilmedi.Biziň toparymyzda VL alýanlar bilen deňeşdirilende DL-den geçýän hassalar has köpdi (n = 55,320 vs 6799).Şonuň üçin DL alýan näsaglar, asyl DL toparynyň hassasyny we hassahananyň aýratynlyklaryny saklamak bilen toparlaryň arasyndaky nusga ölçeg deňsizligini azaltmak üçin her MDC toparynyň içinde 3: 1 (DL: VL) nisbatynda tötänleýin saýlandy [15,16].Gulak, burun, agyz we bokurdak keseli MDC toparynda bu gatnaşygy 2: 1 DL: VL boldy, sebäbi DL topary 3: 1 gatnaşygy döredip bilmedi.

Duýgurlyk derňewi

Toparlaryň arasyndaky tapawudyň DL-den geçen näsaglaryň nädogry kesgitlenmegi bilen baglanyşykly däldigini anyklamak üçin duýgurlyk derňewi geçirildi.Bu derňewde, has köp DL ýagdaýyny goşmak üçin 1 sagat operasiýa wagtynyň çäklendirilmegi aýryldy.Her MDC derejesinde hassanyň kliniki we hassahana aýratynlyklaryny DL we VL toparlarynyň arasynda deňleşdirmek üçin deňeşdirme usuly ulanyldy.DL toparyndaky bir hassanyň uzak wagtlap hassahanada bolmagy (472 gün) bolup, derňewden aýryldy.Bu hassanyň newrologiki ýagdaýy we epilepsiýasy bardy (esasy ICD_10 diagnoz kody: G40.909), we 123-nji hassahanada trakeotomiýa we trakeostomiýa enjamy ýerleşdirildi (ICD_10 hirurgiki amal kody: 0B110F4).

Netije çäreleri

Ilkinji netijelere umumy stasionar çykdajylar, hassahanada bolmagyň dowamlylygy (LOS), operasiýadan soňky intensiw terapiýa bölümi (ICU) kabul ediş derejesi we operasiýadan soňky kynçylyklar girdi.Operasiýadan soňky ICU kabul ediş, operasiýa güni ýa-da ondan soň ICU-a kabul edilen hassalar hökmünde kesgitlenildi.Operasiýadan soňky kynçylyklar, öýken infeksiýasy (J15, J18), ýürek-damar kynçylyklary (I20, I21, I24, I46), dem alyş kynçylyklary (J98.1, J95.89) we hirurgiki lukmançylyk kömeginiň beýleki kynçylyklary üçin ICD-10 kodlary ulanylyp kesgitlenildi. ) (Goşmaça tablisa 2).

Statistik derňew

Birmeňzeş derňew hassalaryň esasy demografiýasyny, kliniki aýratynlyklaryny we hassahananyň aýratynlyklaryny deňeşdirmek üçin ulanyldy.“Chi-kwadrat” synagy ýa-da “Fisher” -iň takyk synagy kategoriki üýtgeýjiler üçin we üznüksiz üýtgeýänler üçin “Wilcoxon” synagy ulanyldy.p-bahalar p <0.05 derejesinde kesgitlenen statistik ähmiýete eýe bolan iki guýruklydy.

Düzedilen stasionar çykdajy tapawudy, gamma paýlanyşy bilen umumy bahalandyrma deňlemesi (GEE) modelini ulanyp hasaplandy.Galan tapawudyň sazlanan uzynlygy Poisson paýlanyşy bilen GEE modelini ulanyp hasaplandy.Operasiýadan soňky ICU derejesiniň we çylşyrymlylyk derejesiniň tapawudyny bahalandyrmak üçin köp dürli logistik regresler geçirildi.Çylşyrymlylyk derejesi seýrek bolansoň, Firthyň jezalandyrylan ähtimallygy, logistik regressiýa modellerinde iň ýokary ähtimallygyna baha bermekde kiçi göwrümli taraplary azaltmak üçin ulanyldy.Patientshli modeller hassalaryň esasy aýratynlyklary, şol sanda hassanyň ýaşy, jynsy, jynsy, maşgala ýagdaýy, Çarlson keseliniň görkezijisi we başlangyç ätiýaçlandyryşy, hassahananyň ýagdaýy, ýatagyň ululygy, hassahananyň sebitleri we ýerleşýän ýeri ýaly hassahananyň aýratynlyklary üçin gözegçilik edilýär.Allhli statistiki derňewler SAS wersiýasy 9.4 (SAS Institute Inc., NC, ABŞ) ulanylyp geçirildi.

Netijeler

Näsag we hassahananyň aýratynlyklary

Jemi 62,297 näsag gözleg seçim ölçeglerine laýyk geldi.DL toparyndan 1: 3 (VL: DL) tötänleýin saýlanylandan soň (1: 2 VL: Gulak, burun, agyz we bokurdak MDC topary üçin keseller), iň soňky topar VL we 20,867 alýan 6799 näsagdan ybaratdy. DL alýan näsaglar (1-nji surat).

Näsaglaryň demografiýasy we kliniki aýratynlyklary, VL we DL toparlaryndaky hassalaryň hassahana aýratynlyklary görkezilýär1-nji tablisa.DL topary bilen deňeşdirilende, VL alan hassalar birneme ýaşdy (ortaça 60,9 ýaş bilen 61,5 ýaş, p = 0.0007), erkek bolmagy ähtimal (52.5% [n = 3666/6977] vs 45.1% [n = 9412 / 20,867], p <0.0001) we Kawkaz (80,4% [n = 5609/6977] vs 76.2% [n = 15,902 / 20,867], p <0.0001).DL topary bilen deňeşdirilende, VL toparyndaky hassalar oba we mugallymçylyk edaralaryna (18,9% [n = 1321/6977] vs 11,8% [n = 2463 / 20,867], p <0.0001 hassahanalara kabul edilip bilner. we 42,6% [n = 2972/6977] vs 28.9% [n = 6038 / 20,867], p <0.0001) we Orta Günbatar we Günbatar sebitlerde (26.1% [n = 1820/6977] vs 5.3% [n = 1101 / 20,867], p <0.0001 we 24,8% [n = 1731/6977] vs 7.2% [n = 1506 / 20,867], p <0.0001).Anesteziýanyň ortaça wagty VL toparynda has uzyn boldy (227 min vs 218 min, p <0.0001).MDC toparlary boýunça näsaglaryň paýlanyşy VL we DL toparlarynyň arasynda meňzeşdi (p = 0.6122).

1-nji tablisa.Näsag we hassahananyň aýratynlyklary.
Näsagyň demografiki aýratynlyklary Wideo laringoskopiýa (n = 6977)
Orta (SD)
Göni laringoskopiýa (n = 20,867)
Orta (SD)
p-baha
Ageaş (ýyl) 60.9 (12.9) 61.5 (13.7) 0.0007
n (%) n (%)
Jyns <0.0001
- Aýal 3311 (47.5%) 11,455 (54,9%)
- Erkek 3666 (52.5%) 9412 (45.1%)
Maşgala ýagdaýy <0.0001
- Öýlenen 4193 (60.1%) 12,633 (60.5%)
- leeke 2537 (36,4%) 7918 (37,9%)
- Başga 247 (3,5%) 316 (1.5%)
Acearyş <0.0001
- Kawkaz 5609 (80,4%) 15,902 (76,2%)
- Afrikaly - Amerikaly 688 (9,9%) 3502 (16,8%)
- Başga 621 (8,9%) 1356 (6.5%)
- Näbelli 59 (0.8%) 107 (0,5%)
Insurancetiýaçlandyryş görnüşi <0.0001
- Hökümet 4135 (59,3%) 11,566 (55,4%)
- HMO / täjirçilik 2403 (34,4%) 7094 (34.0%)
- Başga 371 (5.3%) 1955 (9,4%)
- Öz-özüni ätiýaçlandyryş 68 (1,0%) 252 (1,2%)
Näsagyň kliniki aýratynlyklary Orta (SD) Orta (SD)
Anesteziýanyň umumy wagty, min 227 (130.9) 218 (188.5) <0.0001
n (%) n (%)
Çarlsonyň rahatlyk görkezijisi 0.044
- 0 2795 (40.1%) 8653 (41,5%)
- 1-2 2771 (39,7%) 7936 (38.0%)
- 3–4 850 (12.2%) 2497 (12.0%)
- 5 we ondan ýokary 561 (8.0%) 1781 (8.5%)
Esasy anyklaýyş kategoriýasy (MDC), keseller we näsazlyklar: 0.612
- Gulak, burun, agz we bokurdak 68 (1,0%) 137 (0,7%)
- Dem alyş ulgamy 212 (3.0%) 636 (3.0%)
- Aýlanyş ulgamy 656 (9,4%) 1968 (9,4%)
- Iýmit siňdiriş ulgamy 825 (11,8%) 2475 (11,9%)
- Gepatobiliar ulgamy we aşgazan asty mäz 122 (1,7%) 367 (1.8%)
- Süňk-skelet ulgamy we birleşdiriji dokuma 3725 (53,4%) 11,176 (53,6%)
- Endokrin, iýmitleniş we metabolik ulgam 582 (8.3%) 1747 (8,4%)
- Böwrek we peşew ýollary 265 (3,8%) 795 (3,8%)
- Erkek köpeliş ulgamy 151 (2.2%) 453 (2.2%)
- Aýal köpeliş ulgamy 371 (5.3%) 1113 (5.3%)
Keselhananyň aýratynlyklary n (%) n (%)
Keselhananyň ýerleşýän ýeri <0.0001
- Oba 1321 (18,9%) 2463 (11,8%)
- Şäher 5656 (81.1%) 18,404 (88.2%)
Mugallymçylyk hassahanasy <0.0001
- .ok 4005 (57,4%) 14,829 (71.1%)
- Hawa 2972 (42,6%) 6038 (28,9%)
Krowatyň ululygy <0.0001
- 000–299 2929 (42.0%) 6235 (29,9%)
- 300–499 2112 (30.3%) 10,286 (49,3%)
- 500+ 1936 (27,7%) 4346 (20,8%)
Keselhananyň sebiti <0.0001
- Orta Günbatar 1820 (26.1%) 1101 (5.3%)
- Demirgazyk-gündogar 487 (7.0%) 1097 (5.3%)
- Günorta 2939 (42.1%) 17,163 (82.2%)
- Günbatar 1731 (24,8%) 1506 (7.2%)

Gymmatlyklar ortaça (SD) ýa-da san (paý) hökmünde habar berilýär.

Chi-kwadrat synagy kategoriki üýtgeýjiler üçin we üznüksiz üýtgeýänler üçin Talyp synagy üçin ulanyldy.

DL: Göni laringoskop;MDC: Esasy anyklaýyş kategoriýasy;SD: Standart gyşarmak;VL: Wideo laringoskop.

Keselhananyň umumy bahasy

DL topary bilen deňeşdirilende hassalaryň demografiki we kliniki we hassahana aýratynlyklaryna gözegçilik edenden soň, VL topary on sany MDC toparyndan sekizinde ortaça umumy hassahananyň bahasy ep-esli pesdi (2-nji suratA).VL we DL toparlarynyň arasyndaky çykdajy tapawudy, sekiz sany MDC topary boýunça 1144 dollardan 5891 dollar aralygyndady.Ortaça umumy stasionar çykdajylarynda iň pes we iň köp tygşytlaýan MDC toparlary Erkek köpeliş ulgamy toparynyň keselleri we bozulmalary (13,930 $ - 15,074 $, p <0.032), we gulak, burun, agz we bokurdak keselleri we bozulmalarydy. (Degişlilikde 13,485 $ - 19,376 $, p <0.0001).Aýlanyş ulgamy MDC toparynyň keselleri we bozulmalary (45,594 $ - 44,155 $, p = 0.1758) VL we DL toparlarynyň arasynda umumy stasionar çykdajylarda hiç hili tapawut ýokdy.


Surat 2. Keselhanalaryň umumy bahasy.Keselhananyň ortaça bahasy we 95% CI görkezilýär.(B) Her MDC toparyndaky DL we VL hassalary üçin gözegçilik edilýän (düzedilmedik) ortaça umumy stasionar bahasy.Ortaça bahasy we standart gyşarmasy görkezilýär.Belgi ýok, ähmiýeti ýok (p ≥ 0.05).VL (doldurylan barlar);DL (açyk barlar).

* p <0.05;** p <0.01;*** p <0,001.

DL: Göni laringoskopiýa;MDC: Esasy kesel kategoriýasy;VL: Wideo laringoskopiýa.

Düzedilmedik derňewde, DL topary bilen deňeşdirilende, VL topary on sany MDC toparynyň üçüsinde ortaça stasionar çykdajylary ep-esli pesdi (2-nji suratB).Bular iýmit siňdiriş ulgamynyň keselleri we bozulmalary (21,021 $ 24,121, p = 0.0007), dem alyş ulgamynyň keselleri we bozulmalary (25,848 $ - 31,979 $, p = 0.0005), gulagyň, burnuň, agzyň keselleri we bozulmalarydy. we bokurdak (15,886 $ - 21,060 $, p = 0.017) MDC toparlary.Düzedilmedik ortaça stasionar bahasy, MD toparyndaky DL topary bilen deňeşdirilende, VL toparynda has ýokarydy;erkek köpeliş ulgamynyň keselleri we bozulmalary (13,891 $ - 11,970 $, p = 0,0019) we aýal köpeliş ulgamynyň keselleri we bozulmalary (14,367 $ - 12,041 $, p = 0,003).

Stayaşamagyň uzynlygy

DL topary bilen deňeşdirilende hassalaryň demografiki we kliniki we hassahana aýratynlyklaryna gözegçilik edenden soň, VL topary on sany MDC toparynyň dokuzynda has gysga düzedilen ortaça hassahanany LOS aldy.Ortaça LOS tapawudy, on sany MDC toparyndan sekizinde statistik taýdan möhümdi (3-nji suratA).Ortaça LOS-yň peselmegi, MDC toparlarynyň bäşisinde 1 günden köp boldy, şol sanda gulak, burun, agz we bokurdak keselleri (3,2 gün 4,6 gün, p <0.0001), iýmit siňdiriş ulgamynyň keselleri we bozulmalary; (8.0 gün vs 9,4 gün, p <0.0001).


Surat 3. Keselhanada bolmagyň umumy uzynlygy.Ortaça LOS we 95% CI görkezilýär.(B) Her MDC toparynda DL we VL alýan näsaglar üçin gözegçilik edilýän (düzedilmedik) hassahananyň dowamlylygy.Ortaça LOS we standart gyşarmalar görkezilýär.Bellik ýok, NS (p ≥ 0.05).VL (doldurylan barlar);DL (açyk barlar).

* p <0.05;** p <0.01;*** p <0,001.

DL: Göni laringoskopiýa;OSitgiler: Keselhanada bolmagyň uzynlygy;MDC: Esasy kesel kategoriýasy;NS: Möhüm däl;VL: Wideo laringoskopiýa.

Düzedilmedik ortaça LOS, on sany MDC toparynyň ikisinde VL toparynda ep-esli gysga boldy, muskul ulgamynyň we birleşdiriji dokumanyň keselleri we bozulmalary (2.8 vs 3.0 gün, p = 0.0011) we iýmit siňdiriş ulgamynyň keselleri we bozulmalary (6.0 vs 7.0 gün, p = 0.0004).MDC toparlarynyň galanlary üçin düzedilmedik ortaça LOS-da statistik taýdan düýpli tapawut ýokdy (3-nji suratB).

Operasiýadan soňky ICU derejesi

Operasiýadan soňky ICU kabul edişleriniň arasynda degişlilikde VL we DL toparlarynda hirurgiki amaldan 1 günüň içinde 90.1% (n = 878/975) we 87,4% (n = 3077/3521) ýüze çykdy.

Näsaglaryň demografiýasyna we kliniki we hassahananyň aýratynlyklaryna gözegçilik edenden soň, VL topary üçin on sany MDC toparyndaky DL toparyna garanyňda, ICU-dan soňky kabul edilmek ähtimallygy ep-esli pesdi (p <0.05).Operasiýadan soňky ICU kabul edişiniň düzedilen deňeşdirme gatnaşygy 0.04 bilen 0.68 aralygynda boldy (2-nji tablisa).

2-nji tablisa.Operasiýadan soňky intensiw terapiýa bölümi üçin düzülen deňeşdirme gatnaşygy (göni laringoskoplar).
Keseliň esasy kategoriýalary Garşylyk gatnaşygy (95% LCL, 95% UCL)
Gulak, burun, agz we bokurdak 0.166 (0.066, 0418)
Dem alyş ulgamy 0.680 (0.475, 0.974)
Aýlanyş ulgamy 0.573 (0.455, 0.721)
Iýmit siňdiriş ulgamy 0.235 (0.176, 0.315)
Gepatobiliar ulgamy we aşgazan asty mäzleri 0.276 (0.139, 0.547)
Süňk-skelet ulgamy we birleşdiriji dokuma 0.323 (0.258, 0.404)
Endokrin, iýmitleniş we metabolik ulgam 0.503 (0.309, 0.819)
Böwrek we peşew ýollary 0.347 (0.212, 0.569)
Erkek köpeliş ulgamy 0.152 (0.038, 0.618)
Aýal köpeliş ulgamy 0.042 (0.016, 0.111)

Gymmatlyklar deňeşdirme gatnaşygy hökmünde habar berilýär (aşaky ynam derejesi).

ICU: Reanimasiýa bölümi;LCL: pes ynam çäkleri;UCL: confidenceokarky ynam çäkleri.

Operasiýadan soňky ICU-nyň düzedilmedik ortaça kabul ediş derejesi, on sany MDC toparynyň altysynda DL-den DL-den pesdi.Giriş derejesiniň tapawudy 0.8 bilen 25.5% arasynda bolup, iň uly tapawut gulak, burun, agz we bokurdak toparynyň kesellerinde we bozulmalarynda ýüze çykýar (VL vs DL, 17,6% [n = 12/68], 43.1% [ n = 59/137], p = 0.0003).Galan dört MDC toparynda operasiýadan soňky ICU kabul ediş derejesiniň arasynda hiç hili tapawut ýokdy (3-nji tablisa).

3-nji tablisa.Operasiýadan soňky reanimasiýa bölüminiň giriş derejesi.
Keseliň esasy kategoriýalary Wideo laringoskopiýa (%) Göni laringoskopiýa (%) p-baha
Gulak, burun, agz we bokurdak 12/68 (17.6) 59/137 (43.1) 0.0003
Dem alyş ulgamy 100/212 (47.2) 332/636 (52.2) 0.204
Aýlanyş ulgamy 472/656 (72.0) 1531/1968 (77.8) 0.002
Iýmit siňdiriş ulgamy 92/825 (11.2) 567/2475 (22.9) 0.0001
Gepatobiliar ulgamy we aşgazan asty mäzleri 25/122 (20.5) 132/367 (36.0) 0.0015
Süňk-skelet ulgamy we birleşdiriji dokuma 166/3725 (4.5) 597 / 11,176 (5.3) 0.034
Endokrin, iýmitleniş we metabolik ulgam 46/582 (7.9) 121/1747 (6.9) 0.429
Böwrek we peşew ýollary 44/265 (16.6) 159/795 (20.0) 0.224
Erkek köpeliş ulgamy 7/151 (4.6) 23/453 (5.1) 0.829
Aýal köpeliş ulgamy 11/371 (3.0) 83/1113 (7.5) 0.002

Gymmatlyklar san (paý) hökmünde habar berilýär.

ICU: Reanimasiýa bölümi.

Çylşyrymly ýagdaýlar

Näsaglaryň demografiýasyna we kliniki we hassahananyň aýratynlyklaryna gözegçilik edenden soň, birnäçe MDC toparyndaky DL bilen deňeşdirilende, operatiw kynçylyklary başdan geçirmek ähtimallygy VL bilen pes boldy.VL alýan näsaglary DL alýan näsaglar bilen deňeşdireniňde, üç sany MDC toparynda öýken ýokançlygynyň döremek ähtimallygy has pesdi, şol sanda: iýmit siňdiriş ulgamynyň keselleri we bozulmalary;muskul ulgamy we birleşdiriji dokuma;we endokrin, iýmitleniş we metabolik ulgam (OR: 0.56, OR: 0.49 we OR: 0.30; p = 0.03123, p = 0.02996, we p = 0.00441);ýürek-damar keselleriniň bolmagy alty sany MDC toparynda has pesdi, şol sanda keseller we bozulmalar: dem alyş ulgamy;iýmit siňdiriş ulgamy;muskul ulgamy we birleşdiriji dokuma;endokrin, iýmitleniş we metabolik ulgam keselleri;böwrek we peşew ýoly;we aýal köpeliş ulgamy (OR: 0.28, OR: 0.3, OR: 0.21, OR: 0.12, OR: 0.11 we OR: 0.12; p = 0.00705, p = 0.00018, p = 0.00375, p <0.0001, p = 0.00268 we p = Degişlilikde 0,007);üç sany MDC toparynda dem alyş kynçylyklary has pesdi, şol sanda keseller we bozulmalar: gan aýlanyş ulgamy;gepatobiliar ulgamy we aşgazan asty mäz;we endokrin, iýmitleniş we metabolik ulgam (OR: 0.66, OR: 0.90 we OR: 0.43, p = 0.00415, p <0.0001 we p = 0.03245);MDC toparynda beýleki hirurgiki / lukmançylyk kömegi bilen baglanyşykly kynçylyklar, gepatobiliar ulgamynyň we aşgazan asty mäziniň keselleri we bozulmalary has pesdi (OR: 0.9, p <0.0001) we bir MDC toparynda has ýokary, aýal köpeliş ulgamynyň keselleri we bozulmalary (OR: 16.04, p = 0,00141) (4-nji tablisa).

4-nji tablisa.Saýlanan kynçylyklar üçin düzülen deňeşdirme gatnaşygy (salgylanma hökmünde göni laringoskoplar).
Keseliň esasy kategoriýalary Öýken ýokançlygy Cardürek-damar çylşyrymlylygy Dem alyş kynçylyklary Beýleki hirurgiki / lukmançylyk kömegi
Keseller we näsazlyklar: Garşylyk gatnaşygy (95% LCL, 95% UCL)
Gulak, burun, agz we bokurdak 0.18 (0.03, 1.17) 0.34 (0.06, 1.99) 0.85 (0.81, 4.04) 0.69 (0.12, 4.11)
Dem alyş ulgamy 0.83 (0.50, 1.37) 0.28 (0.11, 0.71) 0.89 (0.56, 1.43) 1.30 (0.42, 4.00)
Aýlanyş ulgamy 1.09 (0.73, 1.62) 1.05 (0.77, 1.42) 0.66 (0.50, 0.88) 0.38 (0.10, 1.40)
Iýmit siňdiriş ulgamy 0.56 (0.33, 0.95) 0.3 (0,16, 0.56) 0.76 (0.53, 1.10) 1.74 (0.60, 5.11)
Gepatobiliar ulgamy we aşgazan asty mäzleri 1.02 (1.00, 1.04) 0.55 (0,17, 1.75) 0.9 (0.88, 0.91) 0.9 (0.88, 0.91)
Süňk-skelet ulgamy we birleşdiriji dokuma 0.49 (0.30, 0.89) 0.21 (0.13, 0.33) 0.92 (0.65, 1.3) 0.61 (0,25, 1.46)
Endokrin, iýmitleniş we metabolik ulgam 0.30 (0.10, 0.89) 0.12 (0.03, 0.50) 0.43 (0.20, 0.93) 0.80 (0.22, 2.97)
Böwrek we peşew ýollary 0.62 (0,25, 1.55) 0.11 (0.03, 0.46) 0.75 (0.40, 1.42) 3.06 (0.73, 12.74)
Erkek köpeliş ulgamy 0.99 (0.18, 5.6) 0.65 (0.12, 3.36) 1.73 (0.31, 9.55) 0.96 (0.21, 4.34)
Aýal köpeliş ulgamy 0.47 (0,15, 1.47) 0.12 (0.02, 0.56) 0.79 (0.30, 2.08) 16.04 (2.92, 88.13)

Gymmatlyklar deňeşdirme gatnaşygy hökmünde habar berilýär (aşaky ynam derejesi).

LCL: pes ynam çäkleri;UCL: confidenceokarky ynam çäkleri.

Aýlanyş ulgamynyň MDC toparynyň kesellerinde we bozulmalarynda, VL toparynda DL topary bilen deňeşdirilende (10,8% [n = 71/656], 15.5% [n = 305/1968] bilen deňeşdirilende, dem alyş kynçylyklarynyň düzedilmedik derejesi ep-esli pesdi. ], p = 0,003).Iýmit siňdiriş ulgamynyň MDC toparynyň we myşsa-skelet ulgamynyň we birleşdiriji dokuma MDC toparynyň kesellerinde we bozulmalarynda, DL topary bilen deňeşdirilende VL toparynda ýürek-damar kynçylyklarynyň düzedilmedik derejesi ep-esli pesdi (1,3% [n = 11/825], vs 3,7% [n = 91/2475], p = 0,008; we 0,6% [n = 27/3725], degişlilikde 1,2% [n = 137 / 11,176], p = 0,003).VL we DL toparlarynyň beýleki MDC toparlary bilen düzedilmedik çylşyrymlylyk derejelerinde başga düýpli tapawutlar ýokdy (5-nji tablisa).

5-nji tablisa.Esasy kesel kategoriýalarynda ýüze çykýan kynçylyklar.
Çylşyrymly ýagdaýlar Wideo laringoskopiýa (n) Göni laringoskopiýa (n) p-baha
Gulak, burun, agz we bokurdak, n (%) 68 137
- öýken ýokançlygy 0 (0.0) 5 (3.7) 0.173
- Cardürek-damar çylşyrymlylygy 0 (0.0) 4 (2.9) 0.304
- Dem alyş kynçylyklary 1 (1.5) 2 (1.5) 1
- Beýleki hirurgiki / lukmançylyk kömegi 0 (0.0) 2 (1.5) 1
Dem alyş ulgamy, n (%) 212 636
- öýken ýokançlygy 25 (11.8) 78 (12.3) 0.856
- Cardürek-damar çylşyrymlylygy 5 (2.4) 38 (6.0) 0.045
- Dem alyş kynçylyklary 28 (13.2) 96 (15.1) 0.501
- Beýleki hirurgiki / lukmançylyk kömegi 2 (0.9) 6 (0.9) 1
Aýlanyş ulgamy, n (%) 656 1968
- öýken ýokançlygy 41 (6.3) 97 (4.9) 0.189
- Cardürek-damar çylşyrymlylygy 72 (11.0) 200 (10.2) 0.554
- Dem alyş kynçylyklary 71 (10.8) 305 (15.5) 0.003
- Beýleki hirurgiki / lukmançylyk kömegi 1 (0.2) 11 (0.6) 0.315
Iýmit siňdiriş ulgamy, n (%) 825 2475
- öýken ýokançlygy 18 (2.2) 87 (3.5) 0.059
- Cardürek-damar çylşyrymlylygy 11 (1.3) 91 (3.7) 0.008
- Dem alyş kynçylyklary 44 (5.3) 156 (6.3) 0.321
- Beýleki hirurgiki / lukmançylyk kömegi 3 (0.4) 4 (0.2) 0.377
Gepatobiliar ulgamy we aşgazan asty mäz, n (%) 122 367
- öýken ýokançlygy 10 (8.2) 26 (7.1) 0.684
- Cardürek-damar çylşyrymlylygy 3 (2.5) 17 (4.6) 0.430
- Dem alyş kynçylyklary 8 (6.6) 26 (7.1) 0.843
- Beýleki hirurgiki / lukmançylyk kömegi 0 (0.0) 0 (0.0) NA
Süňk-skelet ulgamy we birleşdiriji dokuma, n (%) 3725 11,176
- öýken ýokançlygy 26 (0.7) 90 (0.8) 0.519
- Cardürek-damar çylşyrymlylygy 27 (0.6) 137 (1.2) 0.003
- Dem alyş kynçylyklary 68 (1.8) 181 (1.6) 0.396
- Beýleki hirurgiki / lukmançylyk kömegi 8 (0.2) 15 (0,1) 0.333
Endokrin, iýmitleniş we metabolik ulgam, n (%) 582 1747
- öýken ýokançlygy 3 (0,5) 16 (0.9) 0.436
- Cardürek-damar çylşyrymlylygy 1 (0.2) 17 (1.0) 0.056
- Dem alyş kynçylyklary 9 (1.6) 27 (1.6) 1
- Beýleki hirurgiki / lukmançylyk kömegi 1 (0.2) 4 (0.2) 1
Böwrek we peşew ýollary, n (%) 265 795
- öýken ýokançlygy 5 (1.9) 27 (3.4) 0.214
- Cardürek-damar çylşyrymlylygy 1 (0.4) 31 (3.9) 0.002
- Dem alyş kynçylyklary 16 (6.0) 43 (5.4) 0.699
- Beýleki hirurgiki / lukmançylyk kömegi 1 (0.4) 2 (0.3) 1
Erkek köpeliş ulgamy, n (%) 151 453
- öýken ýokançlygy 1 (0.7) 1 (0.2) 0.438
- Cardürek-damar çylşyrymlylygy 1 (0.7) 4 (0.9) 1
- Dem alyş kynçylyklary 1 (0.7) 3 (0.7) 1
- Beýleki hirurgiki / lukmançylyk kömegi 1 (0.7) 1 (0.2) 0.348
Aýal köpeliş ulgamy, n (%) 371 1113
- öýken ýokançlygy 4 (1.1) 11 (1.0) 1
- Cardürek-damar çylşyrymlylygy 1 (0.3) 12 (1.1) 0.205
- Dem alyş kynçylyklary 7 (1.9) 23 (2.1) 1
- Beýleki hirurgiki / lukmançylyk kömegi 2 (0,5) 0 (0.0) 0.62

Gymmatlyklar san (paý) hökmünde habar berilýär.

F Fişeriň takyk synagyny görkezýär.

Duýgurlyk derňewi

Duýgurlyk derňewine jemi 88 DL hadysasy we 264 VL hadysasy girizildi.LOS diapazony VL topary üçin 1-106 gün, DL topary üçin 1–71 gün, on sany MDC topary boýunça.VL toparynda has gysga hassahana LOS (11.2 vs 14,7 gün, p = 0.049) we operasiýadan soňky ICU-nyň ortaça pes derejesi (49.2% [n = 130/264], 61,4% [n = 54/88], p = 0.049) DL topary bilen deňeşdirilende.Tapawut statistik taýdan möhüm bolmasa-da, umumy hassahananyň umumy bahasy DL topary bilen deňeşdirilende VL toparynda has pesdi (56,384 $ - 57,287 $, p = 0.913).VL bilen DL arasynda çylşyrymlylyk derejesinde statistik taýdan düýpli tapawutlar ýokdy (6-njy tablisa).

6-njy tablisa.Umumy çykdajy, bulaşyk faktorlar üçin syn edildi we düzedildi.
Ahyrky nokat Wideo laringoskoplar (n = 264) Göni laringoskoplar (n = 88) p-baha
Umumy bahasy, ABŞ-nyň dollary, ortaça (SD) 56,384 dollar (87,696 dollar) 57,278 dollar (57,518 dollar) 0.913
Stayaşamagyň uzynlygy, günler, ortaça (SD) 11.2 (14.8) 14.7 (14.0) 0.049
Operasiýadan soňky ICU, n (%) 130 (49.2) 54 (61.4) 0.049
Öýken ýokançlygy, n (%) 36 (13.6) 116 (12.5) 0.786
Cardürek-damar kynçylyklary, n (%) 20 (7.6) 7 (8.0) 0.908
Dem alyş kynçylyklary, n (%) 33 (12.5) 10 (11.4) 0.778
Beýleki hirurgiki lukmançylyk kömegi n (%) 2 (0.8) 0 (0.0) 0.413

Gymmatlyklar ortaça (SD) ýa-da san (paý) hökmünde habar berilýär.

ICU: Reanimasiýa bölümi;N: San;SD: Standart gyşarmak.

Ara alyp maslahatlaşmak

Trakeal intubasiýa üçin laringoskopiýa köplenç kynçylyklar bilen baglanyşyklydyr, ýöne kynçylyklar ýüze çykanda, agyr, ölüm howply we yzyna dolanyp bolmaýar.Çylşyrymly we şowsuz intubasiýa, gipoksemiýa, bronhospazm, howa ýollarynyň trawmasy, gipertoniýa, aritmi, ýürek tutmagy, newrologiki zeper, meýilleşdirilmedik ICU-nyň kabul edilmegi we ölümi ýaly oňaýsyz netijeler bilen baglanyşyklydyr.4,17].Kliniki tejribä täze görkezmeler we enjamlar girizilendigi sebäpli soňky ýyllarda kyn we şowsuz intubasiýa derejesi azaldy [18].Laryngoskopiýanyň we trakeal intubasiýanyň howpsuzlygyny ýokarlandyrmak üçin tagallalary dowam etdirmek zerurdyr.

Birnäçe gözleg, VL-iň has gowy glotiki görnüşi üpjün edýändigini we DL bilen deňeşdirilende şowsuz intubasiýa synanyşyklarynyň sanyny azaldýandygyny görkezdi [3].2016-njy ýylda geçirilen 4127 gatnaşyjynyň gatnaşmagynda geçirilen 38 synagda geçirilen “Cochrane” gözden geçirişinde VL DL bilen deňeşdirilende şowsuz intubasiýa ýygylygyny ep-esli azaltdy diýen netijä gelindi.3].Şowsuz howa keselleriniň azalmagy, garaşylýan ýa-da simulirlenen kyn howa ýollary bolan näsaglary öwrenmekde aýratyn ähmiýete eýe boldy [3].VL howa ýollarynyň birnäçe görkezmelerinde maslahat berilýär [7,19,20], we DL şowsuzlygyndan soň halas ediş çemeleşmesi hökmünde ulanylanda köplenç ulanylýar we ýokary üstünlik derejesini görkezýär [6,11,21].Şeýle-de bolsa, intubasiýa başlamazdan ozal bolup biljek kyn howa ýollaryny kesgitlemek üçin edilen tagallalara garamazdan, iň kyn intubasiýa garaşylmaýar [4,8,9,22].Bu, kyn intubasiýa garaşylmadyk ýagdaýynda-da VL-den peýdalanmagyň peýdalydygyny görkezýär [10,11].VL yzygiderli inkubasiýa ýagdaýlarynda birinji setir strategiýasynyň bir bölegi hökmünde maslahat berilýär we ulanylýar [10,13,23,24] we kyn howa ýollary bolan näsaglarda onuň peýdasyny tassyklaýan subutnamalar bar [25].

VL we DL-iň stasionar saýlama hirurgiki amallaryndan geçýän näsaglar üçin saglyk ykdysady netijelerine edýän täsiri barada az düşünilýär.Alsumali we kärdeşleri tarapyndan simulirlenen karar agajy modelini ulanmak bilen geçirilen gözleg, VL-iň oňaýsyz hadysalaryň azalmagy bilen baglanyşyklydygyny we operasiýa otagynda saklanylýan her bir oňaýsyz hadysa üçin 3429 dollar tygşytlanandygyny ýüze çykardy [26].Moçarit we kärdeşleri tarapyndan geçirilen başga bir retrospektiv gözleg, kyn we şowsuz intubasiýalaryň has ýokary stasionar çykdajy we has uzak LOS bilen baglanyşyklydygyny görkezdi [27].Bu gözlegiň maksady, bu boşlugy doldurmak üçin ABŞ-nyň ähli hassahanalaryna kabul edilýänleriň takmynan 25% -ini düzýän premýer-ministr saglygy goraýyş maglumatlar bazasyndan hakyky maglumatlary seljermekdi.Bu uly nusga ölçegi, adaty bolmadyk trakeal intubasiýa bilen baglanyşykly kynçylyklary öwrenmek üçin ýeterlik güýç berýär.Prosedura çylşyrymlylygy, bahasy we hassalaryň netijeleriniň MDC toparlarynyň arasynda ep-esli tapawutlanmagyna garaşylýandygy sebäpli, derňew MDC topary derejesinde deňeşdirmeler geçirmek arkaly güýçlendirildi.MDC toparlary, mümkin bolan esasy diagnozlary 25 sany özara aýratyn diagnoz meýdançasyna bölmek arkaly döredildi.Her MDC-de diagnozlar bir organly ulgam ýa-da etiologiýa gabat gelýär we umuman belli bir lukmançylyk hünäri bilen baglanyşykly.Kliniki ideg, adatça täsir eden organ ulgamyna laýyklykda gurnalýar.MDC toparlaryny ulanmak, derňewi belli bir hirurgiýa görnüşleri bilen çäklendirmezden girizilen hirurgiki amallaryň sanyny çäklendirmäge kömek etdi.

DL ýa-da VL alýan näsaglaryň arasynda hassahananyň we hassahananyň aýratynlyklaryny deňeşdirenimizde, birnäçe möhüm tapawudy gördük.Youngeraş, erkek ýa-da kawkazly hassalarda VL has köp, mugallymçylyk hassahanalarynda ýa-da Orta Günbatar ýa-da Günbatar ABŞ sebitlerinde hassalar VL almagy has ähtimaldy.VL-ni ulanmagyň tapawudy, diňe bir hassalarda VL-ni ulanmagyň zerurlygynyň tapawudyny görkezmän, hassahananyň okuw ukybyna we sebitdäki ýerleşişine baglylykda täze tehnologiýalaryň we okuwlaryň has çalt kabul edilmegini hem görkezip biler.Edil şonuň ýaly-da, milletler boýunça VL ulanylyşynyň tapawudy, aýratynlygy we hassahananyň aýratynlyklary, ululygy, sebiti we okuw mümkinçilikleri ýaly tapawutlary görkezip biler.Näsaglaryň we hassahanalaryň bir topar aýratynlyklaryna gözegçilik etmekden başga-da, çylşyrymlylygyň alamaty bolan anesteziýa wagtyna gözegçilik edilýän köpugurly derňew.

Bu gözleg, ambulatoriýa şertlerinde saýlama operasiýa edilýän näsaglarda DL bilen deňeşdirilende, VL bilen saglyk ykdysady netijelerini görkezdi we Alsumaliniň tapyndylaryny tassykladywe ş.m.[26].WL bilen bejergi alýan hassalar üçin ortaça umumy çykdajylar, on sany MDC toparynyň sekizinde DL-den has pesdi.MDC toparyna baglylykda stasionar hadysada çykdajy tygşytlamak 1144 dollardan 5891 dollar aralygynda boldy.Peseldilen çykdajylar hassalaryň gowulaşan netijelerini görkezip biler, sebäbi VL has gysga hassahana LOS bilen baglanyşyklydy, MDC toparlarynyň ýarysynda ortaça galmak 1 günden gowrak azaldyldy.Bellemeli zat, operasiýadan soňky ICU-a kabul edilmek ähtimallygy, VL üçin on sany MDC toparyndaky DL-den ep-esli pesdi.VL, degişlilikde on sany MDC toparynyň alty we üçüsinde ýürek-damar we dem alyş kynçylyklarynyň has pes ähtimallygy bilen baglanyşyklydy.Umuman aýdanyňda, bu seljerme hassahanada saýlama hirurgiki amallar üçin VL-den peýdalanmagyň umumy çykdajylaryny görkezýär, çykdajylaryň azalmagy, LOS-yň gysgalmagy we kynçylyklaryň we operasiýadan soňky ICU-nyň kabul edilmeginiň peselmegi.

Gözlegiň birnäçe çäklendirmelerini bilýäris.Birinjiden, administratiw maksatlar, hasaplaşyk we öwezini dolmak üçin ulanylýan maglumatlaryň retrospektiv gözden geçirmesi.Surhli hirurgiki amallar wagtynda ulanylýan intubasiýa usulyny gönüden-göni kesgitlemek üçin CPT / HCPCS ýa-da ICD-10 hirurgiki amal kodlary ýok.Açar söz gözlemek çemeleşmesi, açar söz sanawynyň doly dälligi ýa-da gündelik kliniki amallaryň köp mukdarda tölenmegi sebäpli hassahanalarda hasabat berilmeýänligi sebäpli ähli hassalary kesgitläp bilmän biler.Bu gözlegde, DL proseduralarynyň ep-esli derejede hasabat berilmeýändigini gördük.Keselhananyň hasaplaşyk setirinde laringoskopiýa görnüşini görkezmedik hassalaryň DL toparyna goşulmagy, VL-ni DL hökmünde kabul edýän käbir näsaglaryň nädogry kesgitlenmegine sebäp bolup biler, netijede birmeňzeş DL topary ýüze çykyp, toparlaryň arasyndaky tapawutlary ýüze çykarmak has kynlaşmagy mümkin.Şuňa meňzeş netijelere sebäp bolan bu çäklendirmäni çözmek üçin tassyklanan VL we DL ýagdaýlaryny ulanyp, duýgurlyk derňewini geçirdik.Şeýle hem, VL-den peýdalanyp bilýän howa ýollary agdyklyk edýän käbir hassalaryň DL-i almagy, DL toparyndaky operasiýadan soňky kynçylyklaryň ýüze çykma ähtimallygyny, şeýle hem ýüze çykmagynyň üýtgemegini artdyryp biler.Möhüm zat, administratiw maglumatlar binýadyny seljermek hassahanalara ideg standartyny alýan hassalar bilen hakyky dünýädäki maglumatlara esaslanýar.Şol sebäpden, bu gözlegde syn edilen VL hassalarynda ýüze çykýan kynçylyklaryň has pes ýüze çykmagy, howa ýollarynyň agdyklyk edýän hassalyk ýagdaýlarynda VL ulanylmalydygyna garamazdan, hirurgiki şertlerde ýüze çykýan hakyky ýagdaýlary görkezýär.Mundan başga-da, hassalary MDC topary boýunça toparlaşdyrsak-da, her MDC topary hassanyň netijelerine, galmagyň dowamlylygyna we çykdajylaryna täsir edip biljek giň proseduralary öz içine alýar.Biziň seljerişimiz, saglygy goraýyş netijelerinde ep-esli üýtgeşiklik bolup biljek anyk prosedura ssenarilerinden tapawutlylykda her MDC toparyndaky ortaça näsaga gönükdirilendir.Geljekdäki okuwlar bu çäklendirmäni ýeňip biler.Geljekki gözlegler, VL-iň haçan we näme üçin DL-den saýlanýandygyny, şol sanda anesteziologlar üçin VL-iň näçe gezek elýeterlidigini hem öwrenip biler.

Başga bir çäklendirme, maglumatlar bazasynda näsagyň netijelerine täsir edip biljek synanyşyklaryň sany, intubasiýa wagty ýa-da ilkinji synanyşyk üstünligi ýaly intubasiýa prosedurasynyň käbir taraplary barada maglumat ýok.Softumşak dokumalaryň we dişleriň zeperlenmegini we kyn intubasiýany kesgitlemek üçin ICD-10 diagnoz kodlaryny ulanmak synanyşygy, doly ele alynmazlygy we kodlaşdyrylmagy bilen baglanyşykly bolup biläýjek maglumatlaryň gaty az ýüze çykandygyny görkezdi (maglumatlar görkezilmeýär).Maglumatlar bazasynda, lukmanyň intubasiýa meýilnamasyna täsir edip biljek we näsaglaryň netijelerine täsir edip biljek agzyň açylyş derejesi, Mallampati synpy, tromental aralyk we boý hereketi ýaly kyn trakeal intubasiýa üçin hassalaryň töwekgelçilik faktorlary hasaba alynmady.Administratiw maglumatlar binýady, häzirki seljermäniň çäginden daşarda hassalaryň lukmançylyk faktorlaryna baha bermek ýaly ASA klassifikasiýasy ýaly hassalaryň lukmançylyk maglumatlaryny öz içine almaýar.Netijede, intubasiýa usullarynyň uzak möhletli täsirlerine baha bermek bu gözlegiň çäginden çykdy.Uzak möhletli hassalaryň saglygy goraýyşyna ýa-da beýniniň zeperlenmegine ýa-da kyn intubasiýa sebäpli döreýän aspirasiýa pnewmoniýasynyň ýüze çykmagyna täsir edýän DL bilen DL-iň täsiri geljekde öwrenilmelidir.

Netije

Sözümiň ahyrynda, bu seljerme birnäçe MDC toparlary boýunça DL bilen deňeşdirilende VL ulanyp, saglyk ykdysady netijelerinde gowulaşma bolup biljekdigini görkezýär.Geljekki okuwlar gutarýança takyk netije çykaryp bilmesek-de, netijeler ambulatoriýa şertlerinde saýlama hirurgiki amallar üçin VL-iň DL-den has gowy bolup biljekdigini görkezýär.Bu seljerme, laringoskopiýa çemeleşmelerini dogry resminamalaşdyrmagyň zerurdygyny hem görkezýär, sebäbi töleg jikme-jikliklerinde takmynan 10% VL ýa-da DL ulanylandygy we DL ulanylanda kesgitlenen 0,15% -den az.Kliniki lukmanlara we EMR ulgamlaryna, laringoskopiýa usullaryny deňeşdirip, geljekki gözlegleri ýeňilleşdirmek üçin usul, intubasiýa synanyşyklarynyň sany we üstünlik - ilkinji inkubasiýa synanyşygy bilen şowsuzlyk ýaly laringoskopiýa maglumatlary resminamalaşdyrmak üçin tagallalaryny artdyrmagy maslahat berýäris.

Gysgaça mazmun

  • Wideo laringoskopiýanyň (VL) operasiýa otagynda göni laringoskopiýa (DL) -den gowy döredilen kliniki peýdalary bar bolsa-da, VL bilen DL-iň saglyk ykdysady netijeleri beýan edilmedi.
  • Bu retrospektiv gözleg, umumy hassahana çykdajylaryny, hassahanada bolmagyň dowamlylygyny (LOS), operasiýadan soňky intensiw terapiýa bölüminiň (ICU) kabul ediş derejesini we hirurgiki amallar üçin operasiýa otagynda DL garşy DL alan näsaglaryň arasyndaky çylşyrymlylyk derejesini deňeşdirdi.
  • Derňew hassalaryň demografiýasy we kliniki aýratynlyklary, şeýle hem hassahananyň aýratynlyklary we prosedura görnüşi bilen tapawutlanýar, şol bir esasy anyklaýyş kategoriýalarynda (MDC) hassalary deňeşdirýär.
  • Düzedilen kohortda, VL üçin stasionar bahasy on sany MDC toparynyň sekizinde DL-den ep-esli pesdi, VL we DL toparlarynyň arasynda bahasy 1144 dollardan 5891 dollar aralygynda.
  • DL topary bilen deňeşdirilende, on sany MDC toparynyň sekizinde VL toparynda ortaça LOS ep-esli pesdi, bäş sany MDC topary bilen VL toparyndaky hassalar üçin 1 günlük LOS azaldyldy.
  • Operasiýadan soňky ICU-a kabul edilmek ähtimallygy, MD toparyna girýänleriň hemmesi üçin VL topary üçin DL toparyna garşy ep-esli pesdi.
  • Öýken ýokançlygy, ýürek-damar kynçylyklary we dem alyş kynçylyklary üçin çylşyrymlylyk derejesi, VL toparynda DL topary bilen birnäçe MDC toparynda has pesdi.
  • Umuman aýdanyňda, bu gözleg, ambulatoriýa hirurgiki şertlerinde VL garşy DL alýan näsaglarda saglyk ykdysady netijeleriniň gowulaşýandygyny görkezýär, bu bolsa VL-ni saýlama hirurgiki amallar üçin ulanmagyň peýdasyny görkezýär.
  • Bu gözlegiň netijelerini tassyklamak üçin VL garşy DL alýan näsaglarda saglyk ykdysady netijelerini deňeşdirmek üçin geljegi uly derňewler zerurdyr.

Goşmaça maglumatlar

Bu kagyz bilen bilelikde goşmaça maglumatlary görmek üçin journalurnalyň web sahypasyna girmegiňizi haýyş edýäris:www.futuremedicine.com/doi/suppl/10.2217/cer-2021-0068

Awtor goşantlary

Authorshli ýazyjylar düşünjäni we dizaýny öwrenmek, işe almak we maglumat almak we / ýa-da maglumatlary derňemek we düşündirmek üçin ep-esli goşant goşdular (J Zhangang, W Jiang we F Urdaneta);golýazmany taýýarlamaga (J Zhangang) we / ýa-da möhüm intellektual mazmun üçin tankydy gözden geçirmäge gatnaşdy (W Jiang, F Urdaneta);neşir edilmeli iň soňky golýazma wersiýasyny gutarnykly tassyklady (J Zhangang, W Jiang, F Urdaneta);we işiň ähli taraplary üçin jogapkär bolmaga razy (J Zhangang, W Jiang we F Urdaneta).

Minnetdarlyk

Authorsazyjylar lukmançylyk ýazuw goldawyny bermekde kömek edenligi üçin T Golden (Golden Bioscience Communications) we redaktirleme / formatirleme goldawy üçin M Thapa (Medtronic) minnetdarlyk bildirmek isleýär.

Maliýe we bäsdeşlik gyzyklanmalaryny aýan etmek

J Zhangang we W Jiang Medtronic-de iş bilen meşgullanýandyklaryny habar berdiler;F Urdaneta “Vyaire Medical” geňeş geňeşiniň bir bölegi we “Medtronic” -iň geňeşçisi we ikisine-de spiker hormatyny alýar.Authorsazyjylaryň golýazmada ara alnyp maslahatlaşylan materiallardan ýa-da golýazmada ara alnyp maslahatlaşylan materiallardan maliýe gyzyklanmasy ýa-da maliýe gapma-garşylygy bolan haýsydyr bir gurama ýa-da gurama bilen başga baglanyşygy ýa-da maliýe gatnaşygy ýok.

T Golden, (Golden Bioscience Communications) lukmançylyk ýazuw goldawyny berdi we M Thapa (Medtronic) Medtronic tarapyndan maliýeleşdirilýän redaktirleme / formatirleme goldawyny berdi.

Gözlegiň etiki tertibi

Authorsazyjylar seljerilen maglumatlaryň kesgitlenmändigi we gözlegiň adam temalaryna gönüden-göni gatnaşmaýandygy sebäpli institusional gözden geçiriş geňeşiniň tassyklamasynyň boşadylandygyny mälim etdiler (45 CFR § 46.0001 (b) (4)).Bu gözleg, Helsinki Deklarasiýasynda we ähli adam gözlegleri üçin Saglyk ätiýaçlandyryşy üçin jogapkärçilik we jogapkärçilik kanunynda (HIPAA) görkezilen ýörelgelere laýyk geldi.

Maglumat paýlaşma beýany

Bu gözleg üçin maglumatlar ygtyýarnama esasynda ulanyldy we Premier Inc.-den elýeterli bolup biler.

Açyk giriş

Bu iş, Attribution-NonCommмер-NoDerivatives 4.0 Unported Ygtyýarnamasy boýunça ygtyýarlandyrylýar.Bu ygtyýarnamanyň göçürmesini görmek üçin baryp görüňhttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

 


Iş wagty: 06-09-22